Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
14 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Petr Leistner, Lukáš Macenauer

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Mgr. Petr Leistner
Zastávaná funkce: Vrchní ministerský rada
Název instituce: Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Lukáš Macenauer
Zastávaná funkce: Expert na digitální formy vzdělávání
Název instituce: HR-Tech start-up Virtubio

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Strategické plánování a řízení v LMS Moodle – kurz STRATeduka
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Kurz STRATeduka byl vytvořený v rámci projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost. Východiskem jeho vzniku je obecně nízká kvalita strategických dokumentů vytvářených ve veřejné správě ČR, cílem je zkvalitnění strategického řízení a plánování, a zvýšení kvality strategických a koncepčních dokumentů ve veřejné správě prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností odborníků zodpovědných za jejich tvorbu. Vzdělávání probíhá kombinovanou formou prezenčních setkání a e-learningu.

E-learningové prostředí vytvořené v LMS Moodle představuje zásadní součást kurzu. Obsahuje veškeré teoretické studijní podklady, odkazy na další zdroje, testy, dále umožňuje komunikaci mezi studenty a lektory navzájem apod. Pro další období plánujeme další vývoj obsahu i funkcionalit e-learningu včetně zapojení gamifikačních prvků. Vhodné zakomponování e-learningu do kurzu umožnilo koncipovat prezenční setkání maximálně interaktivně. Úspěch zvoleného řešení včetně využití LMS Moodle a celkovou kvalitu kurzu potvrzuje naplněná kapacita do konce roku 2018.

Klíčová slova:
Keywords:

strategické řízení, veřejná správa, STRATeduka, vzdělávání, gamifikace

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The STRATeduka course was developed as part of a project funded by the Operational Program Employment. The origin of its creation is the generally poor quality of strategic documents produced in the Czech public administration, the goal is to improve strategic management and planning, and to improve the quality of strategic and conceptual documents in public administration through the development of knowledge and skills of experts responsible for their creation. Education is a combined form of attendance meetings and e-learning.

The e-learning environment created in LMS Moodle is an essential part of the course. It contains all theoretical study materials, links to other sources, tests, also allows communication between students and lecturers, etc. For the next period we plan to further develop content and functions of e-learning, including the inclusion of gamma elements. Appropriate integration of e-learning into the course made it possible to conceive the attendance meeting interactively. The success of the chosen solution, including the use of LMS Moodle and the overall quality of the course, confirms the capacity to be filled by the end of 2018.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

strategic management, public administration, STRATeducation, education, gamification

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document sborník abstrakt 2018_MMR.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29 ()