Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
21 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

PaedDr. Radim Chvála, CSc.

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Akademie múzických umění v Praze
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

PaedDr. Radim Chvála, CSc.

vedoucí Počítačového centra AMU

Akademie múzických umění v Praze

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Periodická školení zaměstnanců AMU k problematice GDPR pomocí Moodle kurzu
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V rámci centralizovaného rozvíjející projektu 2018, kterým vysoké školy v ČR řeší implementaci GDPR, byl na AMU v Praze vytvořen Moodle kurz pro zaměstnance ukončený testem a vydáním certifikátu.

Obsahový základ kurzu vznikl na ZUĆ Plzeň, definitivní podoba na AMU. Navíc oproti základu byl kurz obohacen o průběžné sledování aktivity pomocí modulu „přednáška“, dále o možnost sledování periodicity školení speciálním modulem, včetně upozornění zkončení platnosti certifikátu a konečně sledování průchodu kurzem pomocí modulu „Progress Bar“ („Sledování plnění činností“).

Absolvování kurzu je povinné pro všechny administrativní zaměstnance AMU, doba platnosti certifikátu byla stanovena na 3 roky. Cerifikát obdrží emailem absolvent kurzu a kopie je odeslána na Personální oddělení.

Klíčová slova:
Keywords:

GDPR, periodické školení, Moodle

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Within Within the framework of the centralized development project 2018, in which universities in the Czech Republic resolve the implementation of the GDPR, a Moodle course for staff completed by a test and certification was created at AMU in Prague.

The content of the course was based on ZUĆ Plzeň, a final version of the AMU. In addition to the base, the course has been enriched with continuous monitoring of the activity through the "lecture" module, the possibility of monitoring the periodicity of the training by a special module, including warning of expiration of the certificate and finally monitoring of the passage through the "Progress Bar" module.

Course completion is compulsory for all administrative staff of the AMU, the duration of the certificate was set at 3 years. The certificate will receive an e-mail course graduate, and a copy will be sent to the Personnel Department.


Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document sborník MoodleMootabstrakt 2018_Chvála.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()