Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
17 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Adrian Kapias

Organizace:
Organization/Company/Institution:
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Adrian Kapias Telefon: + 420 597 325 314 Email: adrian.kapias@vsb.cz Zastávaná funkce: Centrum informačních technologií Název instituce: VŠB-TU Ostrava, 17. Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Trvale udržitelný rozvoj LMS (Moodle)
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V příspěvku budou shrnuty zkušenosti z více než šestiletého provozování jednotného univerzitního LMS Moodle na VŠB-TU Ostrava. V současné době je možné zmíněnou instalaci zařadit mezi střední až větší instalace. V článku jsou uvedena praktická doporučení k zajištění pravidelného rozvoje systému, vycházející z reálného provozování LMS Moodle

.

Výrobce software Moodle od roku 2011 nasadil model pravidelného vydávání nových verzí (půlroční cyklus pro hlavní verze) včetně kalendáře dlouhodoběji podporovaných verzí. Instituce využívající Moodle musí tedy učinit rozhodnutí, který model aktualizací zvolí u své instalace.

V příspěvku budou uvedeny klady i zápory jednotlivých variant. Uvedená fakta, mohou být užitečná nejen pro menší instalace, ale především pro komplexní instalace LMS Moodle s vyšší úrovní integrace s ostatními informačními systémy dané instituce.

Speciálním případem, který bude v příspěvku diskutován, jsou potom instalace s větším objemem dat, která jsou v systému udržována po dobu 5 let.

Klíčová slova:
Keywords:

LMS, Moodle, aktualizace, datové propojení, informační systémy, univerzitní prostředí

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

In this conference paper, our experience of more than six years of monitoring the cohesive university system LMS Moodle at VŠB-Technical University of Ostrava will be discussed. Currently, this installation ranks among medium or bigger ones. In this article, there is field experience and recommendations to be found to ensure a proper and regular development of the system, based on the real operation of the mentioned LMS Moodle.

Since 2011 the producer of Moodle software has introduced a model of regular releases of new versions (a 6-month cycle for the main versions), including the calendar for the long-term supported versions. Any institution utilizing the LMS Moodle must, therefore, decide which model of updates they want to select for their installations.

In the paper, all the pros and cons of each version will be mentioned. The stated data can be useful not only for smaller installations but, above all, for those very complex installations of LMS Moodle with a higher integration level with other information systems at a given institution. A special case which will be discussed here is the installation with a greater volume of data which must be maintained in the system for a period of five years.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Learning Management System, Moodle, upgrade, data connectors, information systems, university environment

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
PDF document 20181024-kapias-prezentace-MoodleMoot-2018.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document Kapias-Trvale-udrzitelny-rozvoj-LMS-Moodlemoot-2018-prispevek.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()