Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
17 September 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Dagmar Hillová, Viera Šajbidorová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

Dagmar Hillová,

Katedra biotechniky zelene, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

dagmar.hillova@uniag.sk

Viera Šajbidorová

Katedra biotechniky zelene, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika

viera.sajbidorova@uniag.sk

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA - živá učebnicatrvaliek a kvetinovýchkompozícií
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Interaktívnaexperimentálnazáhrada (IEZ) - živá učebnicatrvaliek a kvetinovýchkompozícií na Fakultezáhradníctva a krajinného inžinierstvaSlovenskejpoľnohospodárskej univerzity v Nitrepredstavujezbierkubylín o rozlohe 850m2. Záhrada je dynamicky sameniacimpriestorom, v ktoromsaaktuálne prezentuje najnovší druhový a odrodový sortiment bylín a bylinných kompozícií. V záhradesanadobudnuté teoretické vedomostištudentovmôžuobohatiť o praktické zručnosti pri identifikovaní morfologických a habituálnych vlastností bylín,o skúsenosť s vnímanímsezónnej premenlivosti bylín v kontexte s plánovaním bylinných kompozícií, o manuálnuzručnosť v diferencovaných prístupoch v zakladaní a údržbe bylinných výsadieb a o možnosť praktického overeniareprodukčného potenciálu bylín.Interaktívnosť IEZ je postavená na existenciielektronickej platformy IEZ (www.interaktivnazahrada.sk), ktorá poskytuje priestor na prezentáciu praktického vzdelávania a samo vzdelávanianielenštudentov, ale aj širokejodbornej a laickejverejnosti. Užívateľ web stránky môžezískaťinformácie o aktuálnejaktivite v IEZ (praktické vzdelávanie, workshopy, výskumné úlohy), archív projektovejdokumentáciezáhrady, fotodokumentácie z priebehurealizáciezáhrady a dynamického vývojakvetinovýchkompozícií. Súčasťou platformy je live-stream segmentu záhrady, ktorý umožňuje návštevuzáhrady z pohodlia domova. Záujemcom o odborné informácie umožňuje vyhľadávať v databáze použitých druhovrastlínpodľa nastavených kritérií. Interaktívnaexperimentálnazáhrada je originálnymdielomtvorivéhoprístupu a realizačného potenciálu študentov a učiteľov FZKI SPU v Nitre.

Klíčová slova:
Keywords:

interaktívny, zážitkové vzdelávanie, zbierkabylín

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Word 2007 document Konf E_learning_hillova_sajbidorova_úplný příspěvek.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document MM2018abstract_Uniag_MM.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()