Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8 October 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Renata Janošcová

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:

Renata Janošcová
Email: janoscova@gmail.com
Zastávaná funkcia: Odborný asistent
Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií
Název instituce: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Podnikový manažment vo virtuálnej triede : teória a prax
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Podnikový manažment zahŕňa vo svojom portfóliu rôzne oblasti. Nájdeme v ňom ekonómiu, manažérstvo kvality, finančníctvo, operačný aj projektový manažment, vybrané kapitoly z práva, marketingu, ale aj matematiku, štatistiku a informačné, či znalostné systémy. Vzdelávanie v takomto študijnom programe je veľmi náročné na „mäkké“ aj „tvrdé“ techniky, na osobnosť vyučujúceho, jeho vedomosti, ale najmä skúsenosti z praxe. Hoci podiel externých študentov na verejných vysokých školách klesá, na Vysokej škole manažmentu (VŠM) paradoxne stúpa. V prípade systémového nasadenia elearningu do procesu vzdelávania vyučujúci potrebujú aj znalosti a zručnosti v oblasti IKT. Vzájomná prepojenosť medzi ľudským kapitálom a informačnými a komunikačnými technológiami je v takom prípade veľká. Článok poukazuje na skúsenosti autora s dištančným vzdelávaním a s využívaním prístupu blended learning vo virtuálnej triede na VŠM.

Klíčová slova:
Keywords:

Podnikový manažment, MOODLE, virtuálna trieda, Blended learning, ľudský faktor

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Enterprise management includes various areas in its portfolio. We can find economics, quality management, finance, operational and project management, selected chapters in law, marketing, but also mathematics, statistics and information or knowledge systems. Education in such a study program is very demanding for both "soft" and "hard" techniques, the personality of the teacher, his knowledge, but especially the experience of practice. Although the share of external students in public higher education institutions is decreasing, it is rising paradoxically at the University of Management (VŠM). In the case of system deployment of elearning to the learning process, teachers also need knowledge and skills in the field of ICT. The interdependence between human capital and information and communication technologies is great in this case. The article highlights the experience of the author with distance learning and using the blended learning approach in the virtual class at VŠM.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

business management, MOODLE, virtual class, Blended learning, human factor

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document MM2018abstract_VŠMT_Janošcová.docx
 Soutěžní příspěvek:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ()