Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2018

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
29 August 2018
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Milan Pokorný

Organizace:
Organization/Company/Institution:
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:
Milan Pokorný pôsobí ako vedúci katedry matematiky a informatiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa integrácii moderných technológií do vyučovania matematiky na základných a stredných školách.
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Kurz Desatinné čísla
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Pojmom blended learning označujeme kombináciu klasického vyučovania a e-learningu, ktorá dokáže vhodne využívať výhody oboch spôsobov výučby. Výskumy viacerých autorov preukázali, že takáto forma integrácie moderných technológií do vzdelávania dokáže zvýšiť úroveň vedomostí žiakov, správne ich motivovať, zaujať ich a zlepšiť ich postoj k takto vyučovaným predmetom. Článok podrobne charakterizuje kurz Desatinné čísla, ktorý je prihlásený do súťaže v kategórii II – multimediálny vzdelávací objekt. Tento kurz je primárne určený pre žiakov šiesteho ročníka základnej školy, ktorí preberajú rovnomenný tematický celok. Sme presvedčení, že náš kurz je vhodný ako interaktívny doplnkový študijný materiál, ktorý dokáže vo vhodnej kombinácii s klasickou formou vyučovania zvýšiť úroveň vedomostí žiakov, nakoľko využíva silné stránky moderných informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní a núti žiakov pristupovať k učeniu sa matematiky vlastnou aktívnou činnosťou.

Klíčová slova:
Keywords:

blended learning, e-learning, vyučovanie desatinných čísel, moderné technológie vo vzdelávaní, vyučovanie matematiky

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Blended learning represents a combination of face-to-face instruction and e-learning, which combines the advantages of these methods. The research papers show that this modern method of ICT integration into teaching can increase the level of knowledge of students, to motivate students, and to improve their attitudes towards teaching. The paper characterizes the e-course Decimal Numbers, which takes part in the competition in category II – multimedia teaching object. The course is primarily determined to 12-15 year old pupils. We are convinced that the course is a suitable interactive study material, which can increase the level of knowledge of students, since the course makes students to solve mathematical problems by their own active work.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

blended learning, e-learning, teaching decimal numbers, modern technologies in education, mathematics teaching

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Školy/School
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word 2007 document pokorny.docx
 Soutěžní příspěvek:
ANO
Poznámka:
Comments:

EL

Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()